Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej Leviat

Aktualizacja do 7 Listopada 2022 r.

A) Wstęp

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej Leviat ("Oświadczenie o ochronie prywatności") dotyczy przetwarzania wszelkich danych osobowych przez Leviat Group {B.V} (również "Leviat", "my", "nas", "nam", "nasz", "naszej") za pośrednictwem naszej strony internetowej www.leviat.com.

Leviat, spółka CRH, szanuje prywatność użytkowników, którzy odwiedzają jej stronę internetową. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wyświetlania strony internetowej i usług, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dodatkowo, na naszej stronie internetowej oferujemy pewne usługi, do których potrzebujemy danych osobowych. Usługi te polegają na przykład na wypełnieniu naszego formularza kontaktowego lub zapisaniu się do naszego newslettera/biuletynu.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej odbywa się zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ("RODO", "GDPR") oraz zgodnie z politykami naszej Grupy, w tym między innymi z Polityką prywatności CRH.

Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informujemy o przetwarzaniu Państwa danych za pośrednictwem naszej strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych w sekcji Q) poniżej.

B) Gromadzenie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze użytkownika, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o wizytach użytkownika na tej stronie i korzystaniu z niej, w tym źródło odesłania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji po stronie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które wprowadza użytkownik podczas rejestracji na naszej stronie internetowej;
 4. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które wprowadza użytkownik w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili i/lub newslettera/biuletynów;
 5. informacje, które wprowadza użytkownik podczas korzystania z usług na naszej stronie;
 6. informacje, które są generowane podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach korzysta z niej użytkownik;
 7. informacje zawarte we wszelkich komunikatach, które wysyła użytkownik do nas pocztą elektroniczną lub za
 8. pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treść komunikatu i metadane;
  wszelkie inne dane osobowe, które przesyła nam użytkownik.

Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby należy uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Ze względu na znaczenie ochrony prywatności dzieci, nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy na naszej stronie internetowej żadnych informacji dotyczących osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody ich przedstawicieli prawnych. Taki przedstawiciel prawny ma prawo, na żądanie, przeglądać informacje dostarczone przez dziecko i/lub żądać ich usunięcia.

C) Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

 1. administrowanie naszą stroną internetową i działalnością;
 2. umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 3. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 4. dostarczanie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. wysyłanie nie marketingowych informacji handlowych;
 6. wysyłanie powiadomień e-mailowych, o które użytkownik wyraźnie poprosił;
 7. wysyłanie naszego newslettera/biuletynu e-mailowego, jeśli został zamówiony przez użytkonika (użytkownik w każdej chwili może nas poinformować, jeśli nie potrzebuje już biuletynu);
 8. wysyłanie komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, drogą pocztową lub, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (użytkownik w każdej chwili może nas poinformować, jeśli nie potrzebuje już komunikatów marketingowych);
 9. rozpatrywanie zapytań i skarg składanych przez użytkownika lub na jego temat dotyczących naszej strony internetowej;
 10. utrzymanie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 11. weryfikację przestrzegania zasad i warunków regulujących korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej).

Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie lub inne osoby trzecie marketingu bezpośredniego.

D) Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika wszystkim naszym pracownikom, urzędnikom, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika każdemu członkowi naszej grupy kapitałowej (oznacza to nasze filie, naszą ostateczną spółkę holdingową (UHC) i wszystkie jej filie), jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 2. w związku z wszelkimi trwającymi lub przyszłymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); oraz
 5. każdej osobie, co do której mamy uzasadnione podejrzenia, że może wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ miałby uzasadnione prawdopodobieństwo nakazania ujawnienia tych danych osobowych.

Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

E) Subskrypcje aktualizacji (e-mail marketing)

Tylko te osoby, które wyrażą zgodę lub zarejestrują się, aby otrzymywać te aktualizacje, zostaną dodane do naszej listy mailingowej. Rezygnacja z otrzymywania tych informacji jest prostym procesem uruchamianym jednym kliknięciem poprzez kliknięcie linku "unsubscribe" znajdującego się w stopce naszych e-maili. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z subskrypcji, zostaniesz trwale usunięty z naszego systemu mailingowego.

F) Międzynarodowe przekazywanie danych

Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których działamy, aby umożliwić nam wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane wewnątrz grupy do krajów, w których nie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych równoważne przepisom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") i Wielkiej Brytanii ("UK"). Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym Państwo podało dane. Gdy będziemy przekazywać Państwa dane do innych krajów, będziemy chronić je w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę w przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG i spoza Wielkiej Brytanii.

Jeśli Państwa lokalizacja to obszar EOG lub Wielka Brytania, przekażemy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • państwu, do którego zostaną przekazane dane osobowe, Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony; lub
 • wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych, na przykład zawarliśmy z odbiorcą standardowe klauzule umowne UE i wymagaliśmy dodatkowych zabezpieczeń, lub odbiorca jest stroną wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy UE lub Wielkiej Brytanii zajmujący się ochroną prywatności.
  Mogą Państwo poprosić o więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wprowadziliśmy w odniesieniu do przekazywania danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji Q) poniżej.

G) Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy dla jakichkolwiek celów, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla tego celu lub tych celów oraz zgodnie z naszymi zasadami i procedurą przechowywania danych, które zostały opracowane, aby pomóc zapewnić, że spełniamy nasze zobowiązania prawne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych. 

Będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
 2. jeśli uważamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla jakiegokolwiek trwającego lub przyszłego postępowania prawnego; oraz
 3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego).

H) Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

 1. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.
 2. Wszystkie podane dane osobowe przechowujemy na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niezabezpieczona, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 4. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić Państwa o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

I) Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zachowujemy prawo do okresowego aktualizowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumie wszelkie zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności. 

J) Państwa prawa

W każdej chwili mogą Państwo złożyć wniosek o wgląd do swoich danych osobowych, o ich korektę lub usunięcie. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wstrzymania przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Aby odwołać się od któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail na adres dataprivacy@leviat.com. W celu weryfikacji Państwa tożsamości możemy poprosić o przesłanie kopii dokumentu tożsamości dołączonego do Państwa żądania, aby zapewnić nas, że nie przekazujemy danych osobowych niewłaściwym podmiotom. Możemy nie udostępniać danych osobowych, o które Państwo proszą, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi w lokalnym Urzędzie Ochrony Danych Osobowych . Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Państwa obaw przed zwróceniem się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego prosimy o kontakt w pierwszej kolejności.

K) Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Wtyczki społecznościowe, takie jak przycisk „Lubię to” Facebooka, nie są używane. Witryna chroni Państwa prywatność, nie integrując w takich przypadkach bezpośrednio treści zewnętrznych ze stroną, a jedynie poprzez tworzenie linków. Dane mogą być przesyłane do operatora danej strony internetowej tylko wtedy, gdy link jest aktywny. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe innych operatorów. W takich przypadkach obowiązują przepisy o ochronie danych innego operatora.

L) Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i jest przez nią przechowywany. Identyfikator ten jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne": trwałe pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę internetową i zachowują ważność do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem tej daty; z drugiej strony, sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie. Na naszej stronie internetowej używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie. 

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych plikach cookie, których używamy, odwiedź naszą stronę poświęconą plikom cookie.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych. Jeśli zablokują Państwo pliki cookie, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

Można usunąć pliki cookie już zapisane na Państwa komputerze. Usunięcie plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność stron internetowych.

M) Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics zewnętrznego dostawcy Google Ireland Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestru: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Mogą Państwo zwiększyć ochronę swojej prywatności, wylogowując się z istniejących kont użytkowników Grupy Google podczas korzystania z naszej strony internetowej. Zapobiega to bezpośredniemu przypisaniu zachowania użytkownika podczas surfowania w naszej witrynie internetowej do jego osobistego profilu. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony będąc zalogowanym, Google przyporządkuje Wasze zachowanie użytkownika do Państwa profilu.

Więcej ogólnych informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/ zewnętrzny link do Google) oraz

https://www.google.com/policies/privacy (zewnętrzny link do Google).

Google Analytics używa „plików cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym anonimowy adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możecie Państwo odmówić używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętać należy, że jeśli to Państwo zrobią, możecie Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych o Was przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Aby zapewnić odwiedzającym większy wybór sposobu gromadzenia ich danych przez Google Analytics, firma Google opracowała dodatek do przeglądarki Opt-out. Po zainstalowaniu tego dodatku żadne informacje nie są wysyłane do Google Analytics.

N) Zgoda na otrzymywanie naszego newslettera/biuletynu

Jeśli zarejestrujecie się Państwo do naszego newslettera/biuletynu, podane przez Państwa dane w formularzu rejestracyjnym przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłki i personalizacji zamówionego przez Państwa newslettera/biuletynu. Ponadto przetwarzamy Państwa adres IP, aby móc udowodnić Państwa zgodę. Za pomocą naszego newslettera/biuletynu informujemy użytkownika e-mailem o nowych komunikatach prasowych i konkretnych ogłoszeniach. Do wysyłania newslettera/biuletynu korzystamy z narzędzia do administrowania biuletynem od zewnętrznego usługodawcy. Starannie wybraliśmy tego dostawcę usług i zawarliśmy z nim umowy dotyczące ochrony danych, aby zachować suwerenność nad Państwa danymi. Na dole każdego biuletynu e-mailowego znajdziecie Państwo hiperłącze, którego można użyć w dowolnym momencie, aby zrezygnować z otrzymywania biuletynu. Można również zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem e-mail info@leviat.com lub korzystając z poniższych Kontaktów.

O) Profilowanie

Leviat nie stosuje technik profilowania, ani żadnych innych sposobów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

P) Aktualizacja informacji

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat wymagają korekty lub aktualizacji.

Q) Kontakty

Leviat jest głównym odpowiedzialnym za przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jak wspomniano w RODO/GDPR. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności, nasze dane kontaktowe to:

Leviat B.V.

De Klencke 10-12
1083 HL Amsterdam
The Netherlands 
Tel.: 0031 020 304 5100
E-mail: info@leviat.com

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, nasze dane kontaktowe to:
E-mail: dataprivacy@leviat.com Att. Group Privacy Team.