Privacyverklaring van de Leviat-website

Laatste update 14 maart 2023

A) Inleiding

Deze Privacyverklaring van de Leviat-website (de 'Privacyverklaring') betreft de verwerking van alle persoonsgegevens door Leviat Group (ook 'Leviat', 'wij', 'we', 'ons', 'onze') via onze website www.leviat.com.

Leviat, een CRH-bedrijf, respecteert de privacy van gebruikers die de website bezoeken. We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de website en de diensten die we via onze website aanbieden, weer te geven. Daarnaast bieden we op onze website bepaalde diensten aan waarvoor wij persoonsgegevens nodig hebben. Deze diensten bestaan bijvoorbeeld uit ons contactformulier, onze Career Portal of het abonneren op onze nieuwsbrief.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via deze website gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') en in overeenstemming met ons groepsbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het privacybeleid van CRH.

Via deze Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw gegevens via onze website. Als u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld in sectie Q) hieronder.

B) Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u wijzigingen in deze Privacyverklaring begrijpt en accepteert.

C) Verzamelen van persoonsgegevens

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
2. informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden van de website;
3. informatie, zoals uw e-mailadres, die u invoert wanneer u zich registreert op onze website;
4. informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
5. informatie die u invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze website, waaronder ons Careers Portal;
6. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
7. informatie in de communicatie die u ons per e-mail of via onze website toestuurt, met inbegrip van de communicatie en metadata ervan;
8. alle andere persoonsgegevens die u ons stuurt.

Voordat u de persoonsgegevens van een andere persoon aan ons verstrekt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen verzamelen, verwerken of gebruiken we op onze website geen informatie met betrekking tot een persoon waarvan we weten dat deze jonger is dan 13 jaar zonder voorafgaande, verifieerbare toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de door het kind verstrekte informatie in te zien en/of te eisen dat deze wordt verwijderd.

D) Het gebruik van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring of op de relevante pagina's van de website worden vermeld. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. het beheer van onze website en activiteiten;
2. Uw gebruik van de op onze website beschikbare diensten mogelijk maken;
3. het verzenden van goederen aan u die u via onze website hebt gekocht;
4. het verlenen van diensten die via onze website zijn aangeschaft;
5. het versturen van u commerciële niet-marketingcommunicatie;
6. het versturen van e-mailmeldingen waarom u specifiek hebt gevraagd;
7. Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien u deze hebt aangevraagd (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen);
8. u per post of, indien u hiermee specifiek hebt ingestemd, per e-mail of een vergelijkbare technologie marketingcommunicatie toe te zenden met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);
9. het behandelen van vragen en klachten die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;
10. onze website veilig houden en fraude voorkomen;
11. controle op de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website (inclusief het toezicht op privéberichten die via de privéberichtenservice van onze website worden verzonden).

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun direct marketing of die van andere derden.

E) Bekendmaking van persoonsgegevens

Leviat is een wereldwijde organisatie met gelieerde ondernemingen, zakenpartners en technische systemen waarvan de activiteit zich tot ver buiten de grenzen van Europa uitstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere landen dan het land waarin u zich bevindt, waaronder ook buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Wij gebruiken passende waarborgen, zoals de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie worden verstrekt en/of andere contractuele regelingen voor deze doorgiften om uw gegevens te beschermen. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze medewerkers, functionarissen, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers indien redelijkerwijs nodig voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken:

1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico);
4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of bedrijfsmiddel dat wij (overwegen te) verkopen; en
5. aan een persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om bekendmaking van die persoonsgegevens, wanneer een dergelijke rechtbank of autoriteit naar onze redelijke mening redelijkerwijs zou kunnen bevelen die persoonsgegevens bekend te maken.

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, worden uw persoonsgegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

F) Internationale gegevensdoorgifte

Informatie die wij verzamelen, kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn, zodat wij de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De informatie die wij verzamelen, kan binnen de groep worden overgedragen aan landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die gelden in de EER en het Verenigd Koninkrijk ('VK'). Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens hebt verstrekt. Wanneer we uw gegevens overdragen naar andere landen, beschermen we de gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring en voldoen we aan de toepasselijke wettelijke vereisten die passende bescherming bieden voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER en buiten het VK.

Als u zich in de EER of het VK bevindt, geven wij uw persoonsgegevens alleen door als:

-       aan het land waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is verleend; of

-       wij passende waarborgen hebben ingebouwd met betrekking tot de doorgifte, bijvoorbeeld door middel van modelcontractbepalingen van de EU en aanvullende waarborgen met de ontvanger, of de ontvanger is partij bij bindende bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende privacy-autoriteit in de EU of het VK.

U kunt meer informatie opvragen over de waarborgen die wij hebben ingesteld met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie Q) hieronder.

G) Het bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de principes van evenredigheid en noodzaak en in elk geval tot de doeleinden van de verwerking zijn bereikt. De bewaartermijnen verschillen per land, afhankelijk van de lokale wetgeving. Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Wij bewaren documenten (inclusief elektronische documenten) met persoonsgegevens:

1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
2. als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico).

H) Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen (en verlangen hetzelfde van onze dienstverleners).

Wij bewaren alle persoonsgegevens die u verstrekt op onze (met wachtwoord en firewall) beveiligde servers.

U erkent dat de doorgifte van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden, niet garanderen.

Waar nodig bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website; wij zullen u nooit om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u zich aanmeldt bij onze website).

I) Abonnementen (e-mailmarketing)

Alleen personen die toestemming geven of zich hebben aangemeld voor het ontvangen van deze updates, worden toegevoegd aan onze mailinglijst. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door met één klik op de koppeling 'afmelden' te klikken onderaan onze e-mails. Door u af te melden wordt u permanent verwijderd uit ons mailsysteem.

J) Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Sociale plug-ins, zoals de 'Vind-ik-leuk-knop' van Facebook, worden niet gebruikt. De website beschermt uw privacy door de externe inhoud in deze gevallen niet rechtstreeks in de website te integreren, maar alleen door een koppeling. Gegevens kunnen alleen worden verzonden naar de beheerder van de betreffende website wanneer de koppeling is geactiveerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites van andere beheerders. In deze gevallen zijn de voorschriften voor gegevensbescherming van de andere beheerder van toepassing.

Bovendien kan onze website externe video's weergeven, waaronder YouTube-video's die een Google-lettertype in de VS kunnen hebben. Houd er rekening mee dat deze externe websites en video's hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden hebben. Wanneer u deze externe sites bezoekt, kan uw persoonlijke informatie worden verzameld, gebruikt en gedeeld volgens hun beleid. Het wordt aanbevolen hun privacybeleid door te nemen om te begrijpen hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij hebben geen controle over de gegevens die door deze externe websites worden verzameld, noch hebben wij toegang tot hun gegevensopslag.

K) Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser om een pagina van de server vraagt. Cookies kunnen 'permanente' cookies of 'sessiecookies' zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan gekoppeld zijn aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op onze website. 

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van websites.

Ga naar onze Cookieverklaring voor meer informatie over de specifieke cookies die we gebruiken.

L) Toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u in het registratieformulier opgeeft uitsluitend met het doel de nieuwsbrief waarvoor u zich hebt aangemeld, te verzenden en te personaliseren. Daarnaast verwerken we uw IP-adres om uw toestemming te kunnen bewijzen. Met onze nieuwsbrief informeren we u per e-mail over nieuwe persberichten en specifieke aankondigingen. Om de nieuwsbrief te verzenden, gebruiken we een beheertool voor nieuwsbrieven van een externe dienstverlener. We hebben deze dienstverlener zorgvuldig gekozen en hebben overeenkomsten over gegevensbescherming met de dienstverlener gesloten om de soevereiniteit over uw gegevens te behouden. Onderaan elke e-mailnieuwsbrief vindt u een hyperlink die u op elk gewenst moment kunt gebruiken om u af te melden voor de nieuwsbrief. U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact met ons op te nemen via info@leviat.com of via onderstaande sectie Q).

M) Profilering

Leviat maakt geen gebruik van profileringstechnieken of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming. Er is een menselijke tussenpersoon in elke verwerkingsactiviteit, zelfs als we wervingstools van derden gebruiken met bepaalde geautomatiseerde functies.

N) Verwerking van de persoonsgegevens van sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken:

Naam, identiteit en contactgegevens Zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), foto, en andere contactgegevens
Informatie over werkervaring Zoals gegevens over uw arbeidsverleden, waaronder functie, werkervaring, referenties, salaris en andere vergoedingsverzoeken
Achtergrondinformatie Zoals uw opleidingsachtergrond, waaronder diploma's, certificaten, getuigschriften, verblijfsvergunningen, kredietgeschiedenis en/of strafrechtelijke antecedentenonderzoeken (voor zover relevant voor uw sollicitatie en toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving)
Financiële gegevens Zoals salaris, belastinginformatie, uitkeringen, uitgaven, bedrijfsvergoedingen, toekenning van aandelenopties (indien van toepassing)
Alle andere informatie in uw sollicitatie die u met ons deelt Zoals persoonlijke voorkeuren, hobby's, informatie die door uw referenties aan ons is verstrekt (dit zijn namen van contactpersonen die u aan ons heeft doorgegeven om contact mee op te nemen)

 

Bovenstaande gegevens over de sollicitanten verzamelen wij uit de volgende bronnen:

• U, als kandidaat;

• Wervingsbureaus;

• Leveranciers van antecedentenonderzoeken;

• Kredietinformatiebureaus;

• Diensten voor de openbaarmaking van strafrechtelijke veroordelingen;

• De door u genoemde referenties;

• Derde partijen die openbaar toegankelijke informatie verstrekken, zoals LinkedIn.com, Indeed.com en Glassdoor.com.

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken we om:

• Uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor het werk of de functie te beoordelen;

• Antecedenten- en referentiecontroles uit te voeren, indien van toepassing;

• Met u te communiceren over het wervingsproces;

• Gegevens over het wervingsproces bij te houden;

• Te voldoen aan vereisten uit wet- en regelgeving.

Over het algemeen is het verstrekken van uw persoonsgegevens via deze website vrijwillig. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor de verwerking van uw sollicitatie of de afsluiting van een arbeidsovereenkomst met ons.

Leviat verwerkt uw persoonsgegevens voor het bereiken van specifieke doeleinden en alleen wanneer er een gepaste rechtsgrondslag is die wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Leviat verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer een of meer van de volgende rechtsgrondslagen van toepassing zijn:

Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrondslag
Werving, selectie, evaluatie, aanstelling van nieuwe werknemers, voor zover deze activiteiten uw rechten en vrijheden niet aantasten of schaden. Gerechtvaardigd belang
Indien de arbeidswetgeving of andere wetten de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen (bijvoorbeeld voor zover de wet het toezicht op gelijke kansen en diversiteit vereist). Naleving van wettelijke verplichtingen
Naleving van ons beleid en plaatselijke wettelijke vereisten, het beheren van vermeende gevallen van wangedrag, fraude of computermisdrijven, het uitvoeren van audits en procesverdediging

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting

Archivering en registratie

Gerechtvaardigd belang

Wettelijke verplichting

Reageren op een vraag of klacht en proberen deze op te lossen

Uw toestemming

Uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn ingevoerd

Ontwikkelen en uitvoeren van vacaturemeldingen en nieuwsbrieven  Uw toestemming
Wanneer we informatie verkrijgen van uw openbare profiel op professionele sociale netwerken, zoals LinkedIn Gerechtvaardigd belang

 

Indien van toepassing kunnen er andere juridische grondslagen gelden, zoals in uw vitale belangen (bijvoorbeeld gezondheids- en veiligheidsredenen tijdens een sollicitatiegesprek op onze locatie) en overeenkomsten met werknemersvertegenwoordigingen (zoals ondernemingsraden).

Als u vragen hebt over of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen (zie onderstaande sectie Q).

O) Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u bewaren, gecorrigeerd of bijgewerkt moeten worden.

P) Uw rechten

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te bekijken, deze te corrigeren of te vernietigen. Bovendien heeft u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, om beperking van de gegevensverwerking te verzoeken, de verwerking van gegevens te stoppen en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dataprivacy@leviat.com. Om uw identiteit te verifiëren, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen dat bij uw verzoek wordt bijgevoegd om ervoor te zorgen dat wij geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde partijen. Wij kunnen persoonsgegevens die u opvraagt, achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U hebt het recht om een klacht in te dienen tegen Leviat met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze klacht indienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Wij zouden echter graag de kans willen krijgen om uw problemen op te lossen voordat u zich tot de gegevensbeschermingsautoriteit wendt.

Q) Contactinformatie

De Leviat Group is een wereldwijd bedrijf dat bestaat uit de volgende juridische entiteiten, die optreden als Verwerkingsverantwoordelijken:

Land Bedrijfsnaam en registratienummer
Australië Leviat Pty Ltd. ACN: 000496079
Oostenrijk Leviat GesmbH, FN233158f, Handelsgericht Wenen
België PLAKABETON NV handelt als Leviat. BTW BE0402.642.545 RPR BRUSSEL
China 力维拓(中国)建筑科技有限公司, 911010568400100X
Tsjechië Leviat s.r.o. IČO: 65409931
Finland Leviat AB, Suomen sivuliike. FO-nummer: 1980702-3
Frankrijk Plaka Group France SAS handelend onder de bedrijfsnaam Leviat, 305 817 983
Duitsland Leviat GmbH, AG Düsseldorf HRB 55272
Hongarije Leviat GmbH, AG Düsseldorf HRB 55272
India Leviat India Pvt. Ltd. CIN: U29248MH2010PTC335448 (voorheen bekend als Halfen Moment India Pvt. Ltd.)
Ierland Leviat Limited. Registratienummer: 210138
Italië Leviat s.r.l. Sociétà Unipersonal. Numero Registro Impresse di Bergamo 00677110132
Maleisië Leviat Sdn. Bhd. Co. Reg No: 200701008426 (766428-W) (voorheen bekend als Halfen Moment Sdn. Bhd.)
Nederland Leviat B.V. KvK-nummer 06069052
Nieuw-Zeeland Leviat New Zealand Limited. Registratienummer: 3174466
Noorwegen Leviat AS. Organisasjonsnummer: 985 465 088
Filipijnen Leviat Philippines Inc. SEC reg No: CS201208233 (voorheen bekend als Halfen-Moment Inc.)
Polen Liviat-sp. z o.o. Sąd Rejonowy Poznań. KRS-nr. 0000145952
Singapore Leviat Pte. Ltd. Co., Inc. Reg./btw-nr.: 199801693D
Spanje Leviat Ibérica, S.L. NIF: B60954906
Zweden Leviat AB. Organisationsnummer. 556175-8821
Zwitserland Leviat AG, CHE-108.128.957
VAE Licentienummers Leviat FZE JAFZ 2259, 189533
VK Leviat Limited. Registratienummer: 210138
VS Leviat Limited.

 

Leviat heeft een intern Data Privacy-team waarmee u contact kunt opnemen als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid of de praktijken van Leviat. Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u uw vraag richten aan het privacyteam van de Leviat Group:

E-mail: dataprivacy@leviat.com - T.a.v. Privacyteam van de Group

Adres: De Klencke 10, 1083 HL, Amsterdam (Nederland)

Telefoon: (+31) 020 304 5100

Neem contact met ons op als u deze Privacyverklaring in uw eigen taal (vertaling) wenst.