Privacyverklaring website Leviat

Laatst bijgewerkt op 07 november 2022

A) Inleiding

Deze Leviat Privacyverklaring betreft de verwerking van alle persoonsgegevens door Leviat via onze website www. leviat.com.

Leviat, een CRH-bedrijf, respecteert de privacy van de gebruikers die haar website bezoeken. Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die nodig is voor de weergave van de website en de diensten die wij via onze website aanbieden. Daarnaast bieden wij op onze website bepaalde diensten aan waarvoor wij persoonsgegevens nodig hebben. Deze diensten bestaan bijvoorbeeld uit ons contactformulier of het abonneren op onze nieuwsbrief.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie via deze website gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met ons groepsbeleid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het CRH Privacybeleid.

Via deze Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw gegevens via onze website. Als u zorgen of vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens gedeeld in sectie Q) hieronder.

B) Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en website navigatiepaden;
 3. informatie, zoals uw e-mailadres, die u invoert wanneer u zich bij onze website registreert;
 4. informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 5. informatie die u invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze website;
 6. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
 7. informatie in de communicatie die u ons per e-mail of via onze website toestuurt, met inbegrip van de inhoud van de communicatie en de metadata;
 8. alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt.

Voordat u de persoonsgegevens van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Gezien het belang van de bescherming van de privacy van kinderen verzamelen, verwerken of gebruiken wij op onze website geen informatie over een persoon waarvan wij weten dat deze jonger is dan 13 jaar zonder voorafgaande, verifieerbare toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om op verzoek de door het kind verstrekte informatie in te zien en/of te eisen dat deze wordt verwijderd.

C) Het gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u ons via onze website verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring of op de desbetreffende pagina's van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. het beheren van onze website en ons bedrijf;
 2. uw gebruik van de op onze website beschikbare diensten mogelijk te maken;
 3. het verzenden van goederen die u via onze website heeft gekocht;
 4. die diensten leveren die via onze website zijn gekocht;
 5. u niet-marketing commerciële communicatie te sturen;
 6. u e-mailberichten te sturen waarom u specifiek hebt gevraagd;
 7. het versturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien u deze hebt aangevraagd (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen);
 8. u per post of, indien u hiermee specifiek hebt ingestemd, per e-mail of een vergelijkbare technologie marketingcommunicatie toe te zenden met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);
 9. het behandelen van vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website;
 10. onze website veilig te houden en fraude te voorkomen;
 11. controle op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het toezicht op privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden).

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun directe marketing of die van andere derden.

D) Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan al onze werknemers, functionarissen, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers als dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken:

 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico);
 4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of goed dat wij (willen) verkopen; en
 5. aan een persoon van wie wij redelijkerwijs aannemen dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit om openbaarmaking van die persoonsgegevens kan verzoeken, wanneer een dergelijke rechtbank of autoriteit naar onze redelijke mening redelijkerwijs zou kunnen bevelen die persoonsgegevens openbaar te maken.

Behalve zoals bepaald in deze Privacyverklaring zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

E) Inschrijvingen op updates (e-mailmarketing)

Alleen personen die toestemming geven of zich aanmelden om deze updates te ontvangen, worden aan onze mailinglijst toegevoegd. U kunt zich met één klik afmelden voor deze berichten door te klikken op de link 'Afmelden' onderaan onze e-mails. Als u zich uitschrijft, wordt u permanent uit ons mailingsysteem verwijderd.

F) Internationale gegevensoverdracht

Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Informatie die wij verzamelen kan binnen de groep worden doorgegeven aan landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens hebt verstrekt. Wanneer wij uw gegevens naar andere landen overdragen, zullen wij de gegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring en voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten die een adequate bescherming bieden voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EER en buiten het VK.

Als u zich in de EER of het VK bevindt, geven wij uw persoonsgegevens alleen door als:

 • het land waarnaar de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie heeft ontvangen; of
 • wij hebben passende waarborgen ingebouwd met betrekking tot de doorgifte, bijvoorbeeld door middel van standaard contractbepalingen van de EU en aanvullende waarborgen met de ontvanger, of de ontvanger is partij bij bindende bedrijfsvoorschriften die zijn goedgekeurd door een toezichthoudende autoriteit voor de privacy in de EU of het VK.

U kunt meer informatie opvragen over de waarborgen die wij hebben ingevoerd met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Sectie Q) hieronder.

G) Het bewaren van persoonlijke informatie

Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doelen, en overeenkomstig ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens. 

Wij bewaren documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico).

H) Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. Wij nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.
 2. Wij bewaren alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers.
 3. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is, en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.
 4. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

I) Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat u de wijzigingen in deze Privacyverklaring begrijpt. 

J) Uw rechten

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren of te vernietigen. Verder heeft u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, om beperking van de gegevensverwerking te vragen, om de verwerking van gegevens stop te zetten en het recht op gegevens overdraagbaarheid. Om een beroep te doen op een van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar dataprivacy@leviat.com. Om uw identiteit te controleren, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij geen persoonsgegevens aan de verkeerde partijen verstrekken. Wij kunnen de door u gevraagde persoonsgegevens achterhouden voor zover dit wettelijk is toegestaan.

U kunt deze klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Wij stellen het echter op prijs dat wij uw bezwaren kunnen behandelen voordat u zich tot de gegevensbeschermingsautoriteit wendt, dus neemt u in eerste instantie contact met ons op.

K) Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar externe websites. Sociale plugins, zoals de "Like"-knop van Facebook, worden niet gebruikt. De website beschermt uw privacy door in deze gevallen de externe inhoud niet direct in de website te integreren, maar alleen door te linken. Alleen bij activering van de link worden gegevens doorgegeven aan de exploitant van de betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites van andere exploitanten. In deze gevallen gelden de voorschriften inzake gegevensbescherming van de andere exploitant.

L) Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server, telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze website. 

Bezoek onze Cookies pagina voor meer informatie over de specifieke cookies die wij gebruiken.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van websites.

K) Google Analytics

Deze website gebruikt de dienst Google Analytics van de externe provider Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047) met zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). 

U kunt de bescherming van uw privacy vergroten als u tijdens het gebruik van onze website uitlogt bij bestaande gebruikersaccounts van de Google-groep. Hierdoor wordt voorkomen dat uw surfgedrag op onze website direct wordt toegewezen aan uw persoonlijke profiel. Als u onze website gebruikt terwijl u bent ingelogd, wijst Google uw surfgedrag toe aan uw profiel.

Meer algemene informatie over gegevensbescherming vindt u bij Google op

https://policies.google.com/ (externe link naar Google) en

https://www.google.com/policies/privacy (externe link naar Google).

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Om bezoekers meer keuze te geven over hoe hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google de Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Door deze Add-on te installeren, wordt er geen informatie verzonden naar Google Analytics.

N) Toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij de gegevens die u in het inschrijfformulier verstrekt uitsluitend voor het verzenden en personaliseren van de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft ingeschreven. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres om uw toestemming te kunnen bewijzen. Met onze nieuwsbrief informeren wij u per e-mail over nieuwe persberichten en specifieke aankondigingen. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een nieuwsbriefadministratietool van een externe dienstverlener. Wij hebben deze dienstverlener zorgvuldig gekozen en met hem afspraken gemaakt over gegevensbescherming om de soevereiniteit over uw gegevens te behouden. Onderaan elke e-mailnieuwsbrief vindt u een hyperlink waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief door contact met ons op te nemen per e-mail op info.nl@leviat.com of via onderstaande Contacten.

O) Profilering

Leviat maakt geen gebruik van profileringstechnieken of enige andere vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

P) Informatie updaten

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of geactualiseerd.

Q) Contacten

Leviat is de hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals vermeld in de AVG. 

Leviat B.V.
De Klencke 10-12
1083 HL Amsterdam
Nederland
Tel.: 0031 020 304 5100
E-mail: info@leviat.com

Voor vragen over privacy zijn onze contactgegevens:
E-mail: dataprivacy@leviat.com Att. Group Privacy Team.